Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Aktualności Zjazd Czeskiego Komitetu Słowiańskiego

Zjazd Czeskiego Komitetu Słowiańskiego

Drukuj PDF

slovan032_28 czerwca 2013r. odbył się w Pradze zjazd Czeskiego Komitetu Słowiańskiego. Podczas zjazdu wybrane zostały władze CKS. Przewodniczącym został Jan Minarz, a jego zastępcą Mirko Swoboda. W zjeździe uczestniczyła delegacja Polskiego Komitetu Słowiańskiego. Dalej prezentujemy wystąpienie polskiej delegacji.


Szanowni Działacze Czeskiego Komitetu Słowiańskiego!

Jesteśmy zaszczyceni uczestnictwem w ogólnokrajowym zjeździe bratniego Czeskiego Komitetu Słowiańskiego. Przyjmijcie nasze najserdeczniejsze, przyjacielskie, polskie pozdrowienia!

Obecność wśród Was – Słowiańscy Przyjaciele – zobowiązuje nas do dalszego rozwijania międzynarodowego ruchu słowiańskiego. Jego najważniejszym zadaniem jest umacnianie jedności Czechów, Słowaków, Polaków i wszystkich Narodów Słowiańskich jako warunku naszej narodowej wolności, rozwoju i cywilizacyjnej wielkości!

Ta bezcenna jedność całej Słowiańszczyzny, wywalczona w zwycięskiej wojnie z hitlerowskimi Niemcami, była rozbijana przez naszych zachodnich wrogów, zwłaszcza w okresie przemian ustrojowych z końcem ubiegłego wieku. 

I wtedy z czeskiej ziemi wyszła idea rozwijania międzynarodowego ruchu słowiańskiego, który w nowej formule uwzględniającej nowe uwarunkowania geopolityczne miał ratować zagrożoną jedność Narodów Słowiańskich. Wyrazem tego stał się zwołany do Pragi w 1998 roku VII Zjazd Wszechsłowiański.

Wyszedł on naprzeciw budzącego się we wszystkich Narodach Słowiańskich pragnienia umocnienia jedności i zapoczątkował współczesny, zorganizowany międzynarodowy ruch słowiański. Na jego czele stanął wybrany wtedy Międzynarodowy Komitet Słowiański z przewodniczącym profesorem Brzetysławem Chwalą! Chwała Wam za to – Czescy Bracia Słowianie!

Jest to Wasze wielkie osiągnięcie – na miarę osiągnięcia, jakim był I Zjazd Wszechsłowiański w Pradze w pamiętnym roku 1848!

Wasza inicjatywa przerodziła się w stałą instytucję zjazdową. W jej wyniku mieliśmy VIII Zjazd Wszechsłowiański w 2001 roku w Moskwie, IX Zjazd Wszechsłowiański w 2005 roku w Mińsku, X Zjazd Wszechsłowiański w 2010 roku w Kijowie i mieć będziemy niebawem XI Zjazd Wszechsłowiański.

Niech Historia oceni udział naszego współczesnego, międzynarodowego ruchu słowiańskiego w umacnianiu jedności Narodów Słowiańskich. My już dzisiaj wiemy, że udział ten jest duży, między innymi dzięki Wam – Czescy Przyjaciele i Bracia!

Nasza współczesna jednoczeniowa działalność przypada na trudny okres rozbicia Słowiańszczyzny na Państwa wciągnięte do Unii Europejskiej i Państwa wolne, niezależne od Unii. W obliczu tego szkodliwego rozbicia, międzynarodowy ruch słowiański ma szczególną rolę do spełnienia. Bowiem to rozbicie wykorzystują nasi wrogowie do przeciwstawiania jednych Narodów Słowiańskich drugim Narodom Słowiańskim. Polskę w sposób szczególny przeciwstawia się Rosji. Wykorzystuje się wszystko, aby siać nienawiść Polaków do Rosjan. W Polsce instaluje się bazy amerykańskich i niemieckich wojsk NATO i zamierza się instalować tarczę antyrakietową, a to wszystko wymierzone jest przeciwko Rosji. Ukrainę zamierza się oderwać od naturalnego związku z Rosją i związać z antyrosyjskimi strukturami Unii Europejskiej i NATO.

W tej sytuacji, tą szczególną rolą międzynarodowego ruchu słowiańskiego jest utrzymywanie jedności Słowiańszczyzny ponad jej politycznym podziałem, głoszenie idei pokoju i pojednania wszystkich Narodów Słowiańskich!

Dlatego z wielką radością przyjęliśmy Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, ogłoszone w Warszawie przez rosyjski Kościół Prawosławny i polski Kościół Katolicki w sierpniu 2012 roku. Apeluje ono o pojednanie Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan. Jego najwymowniejszym zdaniem jest wołanie, „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”. A my dodajemy, aby każdy Serb w każdym Chorwacie i każdy Chorwat w każdym Serbie widział przyjaciela i brata, aby każdy Słowianin w każdym Słowianinie widział przyjaciela i brata!

Przyjaźń i Braterstwo jest wielką potęgą. Słowiańska Przyjaźń i Słowiańskie Braterstwo nie pozwoli odrywać Narodów Słowiańskich od Słowiańszczyzny, nie pozwoli przeciwstawiać jednego Narodu Słowiańskiego drugiemu Narodowi Słowiańskiemu, nie pozwoli umieszczać na ziemi jednego Narodu Słowiańskiego wrogich, zachodnich instalacji wojskowych przeciwko drugiemu Narodowi Słowiańskiemu!

Polski ruch słowiański działa w trudnych warunkach, spowodowanych rujnowaniem polskiej gospodarki, przejmowaniem polskiej własności przez zachodni kapitał, pozbawianiem Polaków pracy i dobrobytu, pozbawianiem Narodu Polskiego możliwości samodzielnego rozwoju i przeciwstawianiem go innym Narodom Słowiańskim.

Ale możemy Was zapewnić – Bracia Słowianie! – Nie damy użyć Polski przeciwko jakiemukolwiek Narodowi Słowiańskiemu! Nie damy oderwać Polski od Słowiańszczyzny! Będziemy niezłomnie dążyć do słowiańskiego sojuszu Polski z Czecho-Słowacją, z Jugosławią, z Bułgarią, z ponownie jednoczącymi się Rosją, Ukrainą i Białorusią!

Polska będzie wolna, silna i bezpieczna, sprawiedliwa dla wszystkich swoich obywateli tylko w takim słowiańskim sojuszu, tylko z Wami – Słowiańscy Przyjaciele i Bracia!

Bolesław Tejkowski
Przewodniczący Polskiego Komitetu Słowiańskiego
Praga, 8 czerwca 2013 roku