XI Zjazd Wszechsłowiański

Drukuj

Moskwa, 25 maja 2017 roku

Referat przewodniczącego Polskiego Komitetu Słowiańskiego Bolesława Tejkowskiego
Idea integracji Słowiańszczyzny obroną konieczną Narodów Słowiańskich

Bracia Słowianie!

Rozpoczynamy dzisiaj w Moskwie XI Zjazd Wszechsłowiański, który kontynuować będziemy w Belgradzie. Zjazd ten jest ważnym ogniwem w rozwoju międzynarodowego ruchu słowiańskiego. Zwołaliśmy go w sytuacji rosnących zagrożeń dla Słowiańszczyzny i całej Ludzkości.

Zagrożenia te powoduje agresywna polityka USA i niektórych Państw Unii Europejskiej dążących do dominacji w Świecie przez przechwytywanie majątku wielu Państw i stałe rozszerzanie zasięgu baz NATO. Ta agresywna polityka jest wymierzona głównie przeciw Rosji i całej Słowiańszczyźnie. Odpór tej polityce musi dać międzynarodowy ruch słowiański.

Nasi przeciwnicy z doświadczeń historii wiedzą, że zjednoczona Słowiańszczyzna jest niezwyciężona. Dlatego korzystając z transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku uczynili wszystko, aby zjednoczoną w 1945 roku Słowiańszczyznę podzielić i skłócić. W wyniku tych antysłowiańskich poczynań Ukraina została oddzielona od Rosji i przeciwstawiona Rosji, a prawie wszystkie zachodnie i południowe Państwa Słowiańskie zostały wchłonięte przez Unię Europejską i NATO oraz w programowy sposób są przeciwstawiane Rosji. Jedynie Białoruś i Serbia zachowały wierność idei słowiańskiej i lojalność wobec Rosji. Dla skuteczniejszego kształtowania w zachodnich i południowych Narodach Słowiańskich nastrojów antyrosyjskich, Zachód bezpodstawnie oskarża Rosję o planowanie agresji na sąsiednie Państwa, o zagrażanie Europie i całemu Światu. Ta iście goebbelsowska propaganda jest przykrywką rzeczywistych agresywnych planów w wykonaniu NATO, jest pretekstem do zbliżania się NATO ku granicom Rosji.

W tej sytuacji istotą naszego ruchu słowiańskiego jest integrowanie Słowiańszczyzny, umacnianie jedności Słowian, skupianie Narodów i Państw Słowiańskich wokół Rosji, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej, wykazywanie pokojowych działań Rosji skutecznie kontrujących agresywne działania wojskowych kół USA. Przykładem jest Syria.

Podobny cel postawił przed sobą I Zjazd Wszechsłowiański w Pradze w 1848 roku. Rozpoczynający się dzisiaj XI Zjazd Wszechsłowiański jest kontynuacją tamtego sławnego Zjazdu, jest kontynuacją wszystkich pozostałych Zjazdów, od II Zjazdu w Moskwie w 1867 roku do X Zjazdu w Kijowie w 2010 roku.

Z perspektywy tego historycznego dziedzictwa widzimy wyraźnie potrzebę umacniania naszego ruchu słowiańskiego. Jego wielkim zadaniem jest integrowanie Słowiańszczyzny jako obrony koniecznej Narodów Słowiańskich.

W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wspólnego pochodzenia, wspólnych korzeni etniczno-kulturowych, wspólnej historii, wspólnych wartości, interesów i celów, wspólnych osiągnięć, wspólnych zagrożeń i wspólnych możliwości wielkiego rozwoju wszystkich Narodów Słowiańskich. Są one najbardziej naturalną, ponadnarodową wspólnotą najbliższych sobie Narodów. Stanowią one razem Słowiańszczyznę jako jedną niepodzielną całość, jako jedną przestrzeń cywilizacyjną i geopolityczną. Ukazywać musimy, że Narody Słowiańskie jednoczą się instynktownie w potrzebie obrony przed zagrożeniem wojennym oraz w potrzebie pokojowego rozwoju.

W integrowaniu Słowiańszczyzny pomoże nam ukazywanie wielkiego dorobku, wielkich osiągnięć duchowych i materialnych Słowiańskich Narodów, które w znaczący sposób wpłynęły na cywilizacyjny rozwój Europy. Fenomenem tych osiągnięć jest daleko posunięta jedność kulturowa pomimo zróżnicowanych cech narodowych i różnych dróg historycznego rozwoju poszczególnych Narodów Słowiańskich.

Integracja Słowiańszczyzny jest obroną należących obecnie do Unii Europejskiej i NATO Narodów Słowiańskich, którym grozi utrata tożsamości słowiańskiej, a potem wynarodowienie. Bez przynależności do zintegrowanej Słowiańszczyzny Narodom tym grozi marginalizacja i zanikanie etnicznej i kulturowej odrębności. Grozi im dalsza utrata majątku narodowego zawłaszczanego głównie przez Niemcy i USA.

Przed naszym międzynarodowym ruchem słowiańskim stoi wielkie zadanie. Jest nim odwrócenie wywołanych przez naszych przeciwników procesów dezintegracyjnych Słowiańszczyzny. Pomimo wszelkich zaistniałych w Słowiańszczyźnie podziałów i konfliktów, traktujmy całą Słowiańszczyznę jako braterską wspólnotę. Wykazujmy zgodnie z prawdą, że każdy Naród Słowiański ma większe możliwości rozwoju w ramach Słowiańszczyzny niż w ramach jakiegokolwiek innego układu pozasłowiańskiego.

Ukazujmy integrację Słowiańszczyzny jako najlepszy sposób na obronę Narodów Słowiańskich przed rosnącym zagrożeniem, na zapewnienie Narodom Słowiańskim suwerenności, bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju.

Dążenie do integracji Słowiańszczyzny jest naszym świętym obowiązkiem wobec wszystkich Słowian, Braci-Słowian!